นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกันายน 58
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2557
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2557
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุงพร้อมนายสมเกียรติ พันธุระ ประมงอำเภบ้านดุงและเจ้าหน้าที่หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอพบปะเกษตรกรตำบลนาไหม รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม (หลังเก่า) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานพ่อค้าแม่ขายตามโครงการตลาดร่มเขียว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านดุง ให้การต้อนรับ นางสาวิตรี ทวนทอ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเคลื่อนที่เพื่อปลอดภัยด้นาอาหาร (Mobile Unit for food safety) พร้อมคณะติดตาม ที่ได้ออกตรวจเฝ้าระวังหารสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ของเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษตกค้างเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงพืษที่มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมงานมหามงคลพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชนี" เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานประกอบพิธีสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี สหกรณ์อุดรธานี นำโดยนางสาวศุรดา โยธาทับ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะตรวจสอบ ร่วมดำเนิการตรวจสอบเอกสารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 13,18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมคณะกลุ่มแม่บ้านสภาเกษตรกรอำเภอบ้านดุง นำโดยนางเพ็ญจิตร เพ็ญพาน ประธานกลุ่มฯ ได้ดำเนินการพัฒนาสำนักงานเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาาสวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี" ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพิทักษ์ ดรบุญล้น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะกรรมไกล่เลี่ยประนอมหนี้สินนอกระบบอำเภอบ้่านดุง ได้ร่วมสัมภาษณ์เกษตรกรแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการสาธิตการฉีดฮอร์โมนในไร่อ้อย แก่เกษตรกร ณ แปลงอ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558 ณ แปลงนา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2557 /58
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง