นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2556
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกรกฏาคม 2557
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2556
 
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2556
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านดุง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานวันรณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง นำโดยนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตไผ่หวาน จำนวนเกษตรกรเข้ารับการอบรม 3 อำเภอ ดังนี้ อำเภอบ้านดุง 200 คน อำเภอทุ่งฝน 100 คน อำเภอพิบูลย์รักษ์ 100 คน รวม 400 คน โดยมีนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านจันทน์ ได้ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการปลูกตะไคร้เพื่อส่งโรงงาน ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านหงองกา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557

นางยุพิน ภูสุข เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลบ้านชัย ให้คำแนะนำ บริการเกษตรกร ผู้มารับขึ้นทะเบียนข้าว ประจำปี 2557/58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านจันทน์ ได้ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโรงปุ๋ยหมัก ณ ม.5 บ้านหนองกา ตำบลบ้านจันทน์ อำภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง นำโดยนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน อกม. เข้าร่วมประชุม จำนวน 159 คน ในระหว่างวันที่10 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง นำโดยนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมมอบต้นกล้ามะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่ให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านดุง จำนวน 500 ต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัอุดรธานี ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง นำโดยนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตข้าว จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 500 คน โดยมีนายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2556 /57
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มิถุนายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง