/

นายทรงยศ พุ่มทับทิม
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
เ บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน ปี 2561 - 2564
 
แผนงบประมาณโครงการ ประจำปี 2563
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2562
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
 

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ

กพ.7

กองการเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช

ระบบรายงานแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช

ระบบรายงาน อกม.

ระบบจัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ

ระบบ ทบก / ทพศ / ภัยธรรมชาติ

ระบบทะเบียนสินทรัพย์

ระบบการรายงานการประชุม DM

จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ

ระบการรายงาน ศพก

ระบบโครงการน้อมนำหลักทฤษฏีใหม่

ระบบศูนย์บริการประชาชน,ศพก,ปุ๋ยอินทรีย์

ระบบการบันทึกนาแปลงใหญ่

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ข่าวเตือนภัยประจำเดือนตุลาคม 2563

ข่าวเตือนภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ข่าวเตือนภัยประจำเดือนธันวาคม 2563

ข่าวเตือนภัยประจำเดือนมกราคม 2564

ข่าวเตือนภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศ

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงมาใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงมาเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ"เตือนภัยศัตรูพืช"

เตือนภัยประจำปี 2563

เดือน มกราคม ฉบับที่ 1-3, เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 4-7, เดือนมีนาคม ฉบับที่ 8 -11 , เดือนเมษายน ฉบับที่ 12-15 , เดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 16-19

ดือนมิถุนายน ฉบับที่ 19-23 , เดือนกรกฏาคม 2563 ฉบับที่ 24-27, เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 28- 31

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2563
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
ธันวาคม

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ