นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560/61
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนการดำเนินงานระบบ T$V System
แผนโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 60
ผลโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนธันวาคม 60
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2559
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2560
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนย์บริการฯ ต.นาไหม

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร

ศูนย์บริการฯ ต.นาคำ

นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์

ศูนย์บริการฯ ต.บ้านตาด

นายประสิทธิ์ น้อยยะ

ศูนย์บริการฯ ต.ดงเย็น

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

 

นายยุทธนา ยักขลา

ศูนย์บริการฯ ต.นาคำ

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ขอแสดงความยินดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีคนใหม่

จากคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงมาใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

การจดทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงมาเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการ นำมันสำปะหลังจากอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมประกวดในงานวันทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง พร้อมนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายพระพรในการจัดงานเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพรองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา โรงเรียนชุมชนวังทอง

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงาน                   ร่วมประชุมปรึกษา หารือและวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร อาทิ โครงการปลูกพืชหลากหลายเพื่อทดแทนนาปรัง และงานอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ,                      หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมหารือการจัดงานกาชาดส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่อำเภอบ้านดุง ประจำปี 2560-2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดงานการชาดในครั้งนี้                  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2560

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่10 ต.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์

รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ