นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2560
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2560
- มกราคม 2560
- กุมภาพันธ์ 2560
- มีนาคม 2560
- เมษายน 2560
- พฤษภาคม 2560
- มิถุนายน 2560
- กรกฏาคม 2560
- สิงหาคม 2560
- กันยายน 2560
- ตุลาคม 2560
- พฤศจิกายน 2560
- ธันวาคม 2560
แผนโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ผลโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2560
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนเมษายน 60
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2559
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2559
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ขอแสดงความยินดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีคนใหม่

จากคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

 

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมผู้นำท้องถิ่นและเกษตกรตำบลบ้านตาด จำนวน 72 คน เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ให้บริการเกษตรกรที่มาขอรับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมนายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมผู้นำ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกำนันทุกตำบล     จำนวน      13 ราย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 159 ราย เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการในครั้งนี้              ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองค์บริหารส่วนตำบลทุกตำบล  กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านดุง      ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง ได้มอบหมายให้นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง จำนวน 1,000 คน ประชุมประชาคมปรึกษาหารือการปรับภูมิทัศน์คำชะโนด ณ บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันท่ี่ 23 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายประสิทธิ์ น้อยยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจติดตามเยี่ยมแปลงกิจกรรมของ youngsmartfarmer ของนางสาวพิมพ์พกานต์ ซ้ายกาละคำ               หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

 วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยมีเกษตรกร จำนวน 50 ราย   โดยมีนายนิรันดร์ โคตรประจิม เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

          วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและตัวแทนอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนการผลิตรายการบุคคล (Fpp) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2559

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่10 ต.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายสว่าง กาลพัฒน์

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ