นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนธันวาคม 2559
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2558
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2558
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ขอแสดงความยินดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีคนใหม่

จากคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2559"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

       วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินจัดงานกาชาดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559/2560 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง  นำโดยนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ   ได้จัดการประกวดสวนครัวภาชนะในงานกาชาดอำเภอบ้านดุง ซึ่งมี 13 ตำบลที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมเปิดงานประเพณีทุ่่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หน้าสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อม อกม.ระดับอำเภอ เข้าร่วมรับการอบรมโครงการเรียนรู้อาสสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลบ้านม่วง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 น. นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ประธานจัดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวกิ่งกาชาดและจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอบ้านดุง ปี 2559”  ได้ดำเนินการจัดงานวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง ร่วมรับบริจาคเงินหรือข้าวเปลือก เพื่อจะได้รวบรวมจำหน่ายเป็นเงินสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง    ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

นายสุรพล อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมอบรมการจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2560 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 ธันวาคม 2559

นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้

ตามระบบบจัดการคุณภาพ GAP พืช ระหว่าง 6 - 9 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2559

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่10 ต.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายชนะ ไชยฮ้อย

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ