นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกุมภาพันธ์ 58
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2557
 
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2557
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายสุรพล อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ออกตรวจติดตามและบริการให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าวโพดของแปลงนาเกษตรกร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสุรพล อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง     ปี 2557/58 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายจรัญ ภูสุข เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจติดตามบริการให้คำแนะนำเกษตรกรการดูแลรักษามะเขือเทศฝักสด ณ แปลงมะเขื่อเทศของเกษตรกรนายเรืองศรี ศรีหาโบราณ เกษตรกรหมู่ที่ 10 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมนายอำเภอบ้านดุงและหัวหน้าส่วนทุกส่วนอุดรธ ร่วมพิธี "มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมที่ 114 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบโฉนดในครั้งนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ชั้น 2

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมนายอำเภอบ้านดุงและหัวหน้าส่วนทุกส่วน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี จากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ชั้น 2

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมกับคณะกรรมการพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมประชุมสัญจรฝ่ายปกครองตำบลบ้านดุง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนาแแนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง    ปี 2557/58 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2556 /57

มกราคม

กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง