นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2560
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2560
- มกราคม 2560
- กุมภาพันธ์ 2560
- มีนาคม 2560
- เมษายน 2560
- พฤษภาคม 2560
- มิถุนายน 2560
- กรกฏาคม 2560
- สิงหาคม 2560
- กันยายน 2560
- ตุลาคม 2560
- พฤศจิกายน 2560
- ธันวาคม 2560
แผนโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผลโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2560
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกุมภาพันธ์ 60
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2559
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2559
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ขอแสดงความยินดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีคนใหม่

จากคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จำนวน 7 คน นำโดยนายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเกษตรกรแกนนำ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าท่ี่และเกษตรกรแกนนำโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี 2560 โดยในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้
นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทน์ จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ฟาร์มตัวอย่างตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไก่,อาหารไก่) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 46 ราย ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ให้บริการเกษตรกรผู้มาติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่   โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนัน                     ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล ประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในครั้งนี้ พร้อมมอบป้าย อกม.ให้ผู้แทน อกม.ระดับตำบลทุกตำบล

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560  ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำหนดจัดสัมมนา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2559

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่10 ต.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายชนะ ไชยฮ้อย

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ