นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกุมภาพันธ์ 2559
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2558
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2558
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายสุรพล อนุศาสนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อยางเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ศูนย์เรียนรู้ของนายจุลัน  อนันตภูมิ    ที่อยู่ 172 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 มกราคม 2559

นายทินรัชต์ นามแสง พร้อมนายประเกียรติ นิลตีบ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเปิดประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจัด ณ โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 มกราคม 2559

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนเกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนห้วยปลาโด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 8 มกราคม 2559

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนเกษตรกรทุกตำบล ร่วมกันปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการตำบลละ 5 ล้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันท่ี่ 7 มกราคม 2559

นายจรัญ ภูสุข เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ พร้อมนายภาณุพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านดุง ร่วมกันปรึกษาหารือการดำเนินงาน อชก. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2559

นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง พร้อมนายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมวางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหล่วงหลวงโดยมีเกษตรกรบ้านเหล่าหลวง จำนวน 30 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการวางแผนงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหล่วงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 5 มกราคม 2558

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมคณะกลุ่มสภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านดุงนำโดยนางจงจิตร เพ็ญพาน ประธานกลุ่มพร้อมคณะทีมงานฯ ร่วมกันต้อนรับนายปวพล เครือแก้ว และนายปิยะ ทองมณี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ ณ ที่ตั้งกลุ่มสภาแม่บ้านเกษตรกรบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 5 มกราคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2557 /58
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง