นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2556
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนเมษายน 2557
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2556
 
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2556
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นางยุพิน ภูสุข เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรระดับอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุงพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรระดับอำเภอ ปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุงพร้อมเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและลูกจ้างพนักงานราชการของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานีและอดีตเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอที่เกษียณ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมอบรมทีม Primary Gap ระดับอำเภอ โดยมีนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมนายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการและออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 4 เมษายน 2557

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมนายวิเชษฐ์ การดื่่ม ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ (ส่วนท้องถิ่น) พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ร่วมกันปรึกษา หารือวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่วนพระองค์) พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 3 เมษายน 2557

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยมีนายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอบ้านดุง ประธานกล่าวที่ประชุมในคร้ังนี้ และในวันเดียวกันได้มีการปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ตามโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ฝายลำห้วยทวน หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2557

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานและหัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจทุกส่วน เข้าร่วมโครงการสภากาแฟนายอำเภอพบหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มาร่วมงานหารือการทำงานร่วมกัน และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่เหล่า ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เวลา 07.00 น. ในวันที่ 2 เมษายน 2557

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านดุง ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำด้านวิชาการด้านการเกษตรแก่นาย เกษตรกรหมู่ที่ ณ สวนมะม่วง หมู่ที่ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2556 /57
กุมภาพันธ์
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง