นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนกันยายน 2559
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2558
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2558
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2559"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

วันที่ 22 กันยายน 2559 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกษ์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีประชาชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พนักงาน และข้าราชการของรัฐทุกหน่วยงานทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และพบปะประชาชนและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในงาน ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโนนสะอาดนาชุมแสงวิทยา   หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 22 กันยายน 2559 นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่จากเกษตรและสหกรณ์ตรวจบัญชีฯ ปศุสัตว์ กรมการข้าว สำรวจข้อมูลการเกษตรนาแปลงใหญ่ ณ แปลงนานายบรรลุ นาถสีทา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม สำนึกดี หลีกหนีสิ่งเสพติด ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านงิ้ว ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 20 กันยายน 2559 นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาประธานศูนย์ข้าวชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 13 กันยายน 2559 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมทางเลือก โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ร่วมรับฟังการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับการเปิดอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายประสิทธิ์ น้อยยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 และโครงการเกษตรกรรมทางเลือก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่ 7 กันยายน 2559 นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมทางเลือก โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ร่วมรับฟังการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี ณ โรงเรียนบ้านจันทน์วิทยา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2559

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง