นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนสิงหาคม 58
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2557
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2557
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายประเกียรติ นิลตีบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลนาคำ ได้บริการและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มาขอรับการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น เจ้าพนักงานการเกษตชำนาญงาน และนายภูมินทร์ ดีด้วง พนักงานธุรการ ให้บริการข้อมูลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ คณะตรวจสอบความคืบหน้าโครงการฯ ตัวแทนฝ่ายกลาโหม นำโดย จ.ส.อ.เฉลิมพล กัลยาบุตร จากมณฑลทหารบกที่ 24 กองกำลังรักษาความสงบ ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าพร้อมได้จ่ายพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อรา ไตรโครเดอร์ม่าคบบคุมโรคพืชในนาข้าว ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านดุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือดำเนินงานการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายประสิทธิ์ น้อยยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาคำ ร่วมประชุมปรึกษาหารือดำเนินงานการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานีี

 

นายจรัญ ภูสุข เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาไหม ร่วมประชุมปรึกษาหารือดำเนินงานการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 300 คน และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานนี นำโดยนายนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ให้การต้อนรับนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลฯ ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2557 /58
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง