นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2557
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนพฤษภาคม 2559
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2558
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2558
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2559"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายกฤตชกรณ์ คำล้วน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมนายภูมินทร์ ดีด้วง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกอำเภอ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับการอบรมและรับมอบนโยบายดำเนินงาน เรื่อง การเงิน การบัญชี จัดซื้อ จัดจ้าง ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติท่านเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายนุศิษฐ์ วีรธนศิลป์ ประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1 เมษายน 2559

        เวลา 09.00 น. -12.00 น. นายธนศักดิ์  เลิศสงคราม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง บรรยายสุขภาพดีมีสุข โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 50 คน  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zonning ระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zonning กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนที่และการจัดการพื้นที่ zonning โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

นายสุพรรณ สุขพี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนเกษตรอำเภอบ้านดุงพร้อมคณะกรรมการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพประชารัฐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ในวันที่ 11 เมษายน 2559

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและลูกจ้างพนักงานราชการ และหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกส่วน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2558 ณ บัานพักนายอำเภอบ้านดุง

 

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "ย้อนวันวาน สงกรานต์บ้านเฮ" ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 12 เมษายน 2559

นายสุรพล อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านม่วง ปฏิบัติการแบ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่สมาชิกลงขันกันผลิตประจำปี 2559 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านม่วง ในวันที่ 20 เมษายน 2559

นางยุพิน ภูสุข เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เคหกิจระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมสัมมนาการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประจำปี  2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 เมษายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2557 /58
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง