นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2556
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนมกราคม 2557
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2556
 
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2556
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 55/56
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2556
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมประชุมปรึกาหารือหนี้นอกระบบของลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มีความประสงค์จะให้ทางราชการดำเนินการแก้ไข ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 19 มกราคม 2558

นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอบ้านดุง ให้เกียรติเยี่ยมชมการเปิดอย่างไม่เป็นทางการของตลาดเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุงและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายประเกียรติ นิลตีบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลนาคำ ให้การบริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ประจำปี 2557/58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 8 มกราคม 2558

นายรุ่งโรจน์คำทะเนตร พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานีและพ่อค้าแม่ขายที่มีความประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง เวลา 10.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2558

นายประสิทธิ์ น้อยยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประจำตำบลโพนสูง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนสูง ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง ประธานประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2557 พร้อมคณะกรรมการประกวด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ชั้น 2 เวลา 10.00 น. ในวันที่ 7 มกราคม 2558

นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุง มอบนโยบายการทำงานประจำปี 2558 พร้อมให้พรปีใหม่แด่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2556 /57
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ข่าวสารการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำตานาหนองกุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 3/2557 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 (VDO Conference)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง