นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร
เกษตรอำเภอบ้านดุง

รูปภาพสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
แผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
บอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
Action Plant ปี 2556
คำสั่ง KM
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
ผลปฏิบัติงานสำนักงาน ปี 2558
แ ผนปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
ผลปฏิบัติงาน กษอ./ จนท.ประจำเดือน
แผนโครงการ ประจำเดือน
ผลโครงการ ประจำเดือน
องค์ความรู้เกษตร(KM) เดือนพฤศจิกายน 2559
องค์ความรู้การเกษตร (KM) ปี 2558
แผนจัดการความรู้ KM Aciton Plan
คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับอำเภอ
สถิติข้อมูลประจำเดือน
- ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
- ข้อมูลพืชรายตำบล (รต.)
- ข้อมูลการเกษตรประจำปี 2558
รายงานกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านม่วง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี56

ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 57/58
รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี56(อำเภอ)

สรุปขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ปี 56 (ตำบล)

รายขื่อผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่
รายชื่อผู้รับกรีดยางพารา ปี 55/56
รายชื่อผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
คู่มีออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทำเนียบผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล
รายชื่อสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
คู่มือสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 

แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการฯ
รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อแม่บ้านระดับอำเภอ
รายชื่อยุวเกษตรกรระดับอำเภอ
ทำเนียบเกษตรหมู่บ้าน
แนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

นายพิทักษ์ ดรบุญล้น

ศูนย์บริการฯ ต.ศรีสุทโธ

นายทินรัชต์ นามแสง

ศูนย์บริการฯต.บ้านจันทน

นายสุพรรณ สุขพี้

ศูนยบริการฯ ต.บ้านดุง

เว็ปไซด์แต่ละอำเภอ

เว็ปไซด์หน่วยงานอื่น
สภาพอากาศ จ.อุดรธานี
สำนักงานประมง จ. อุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.อุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์ จ. อุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
ปศุสัตว์
โรคและแมลงศัตรูพืช
องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร
เตือนภัยธรรมชาติ
พื ช
ดิน
ประมง
น้ำ
 

เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา @ ตำนานแดนนาคาคำชะโนด @ รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ @ ถิ่นเชื้อคนดีมีคุณธรรม @ สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ @ วิทยุข้ามทวีป ไอบีบี ( IBB )

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..."

 

ขอแสดงความยินดี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีคนใหม่

จากคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง

 

ประกาศ"ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2559"

ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้มาต่อวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. บันทึกแจ้งความกรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สูญหาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่น
4. หนังสือมอบอำนาจ จากวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
5. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
6. แผนประกอบการ...................................

นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ประธานพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย น้อมถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลดอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักางนส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน ผู้มีเกียรติและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

              เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 09.30 น.นายสุวิชาญ  ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จนท.ทหาร ชป.พท.1322 ร.13 พัน 2 สมาชิกกองร้อย อส.อ.บ้านดุง ที่ 5 อบต.โพนสูง ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ต.โพนสูง ร่วมโครงการ "เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคี ในพื้นที่ ณ แปลงนาบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่่วมเป็นวิทยาการอบรมโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2559 ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ร่วมประชุมการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดโรงเรียนสมเด็จพระเทพพระราชรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

นายทินรัชต์ นามแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมวางแผนนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 น.  นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการได้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพร้อมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน และการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มแม่บ้านตำบลวังทองและ ศบกต.ตำบลบ้านม่วง ได้นำผลผลิตสินค้าการเกษตรมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้      ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายประสิทธิ์ วิเศษศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมพร้อมความพร้อมภัยธรรมชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 6 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน ปี 2559

มกราคม

มีนาคม
มิถุนายน
ธันวาคม

ข่าวสารการเกษตรในกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่10 ต.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
ถนนสันติราษฎรบำรุง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042 - 271314 E-mail : bandung@doae.go.th

ผู้ควบคุม ดุูแล กำกับ WEBSITE

นายสุพรรณ สุขพี้

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

084-7928373, 042-271314

ผู้จัดทำ WEBSITE

นายภูมินทร์ ดีด้วง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

081-1844905, 042-271314

Mail : bandung@doae.go.th

นายชนะ ไชยฮ้อย

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอบ้านดุง

Zonning ข้าว อำเภอบ้านดุง
Zonning ยางพารา อำเภอบ้านดุง
Zonning อ้อย อำเภอบ้านดุง
Zonning มันสำปะหลัง อำเภอบ้านดุ